ตัวชี้วัดย่อย : ปริมาณก๊าซโอโซน (O3) ทั้งประเทศ (SOE65)